22 de març de 2016. Comissions Informatives. Nota del regidor.

L'estabilitat en l'ocupació ha de ser una prioritat en la responsabilitat social que l'Ajuntament té cap a la seva ciutadania.

Avui ens hem tornat a reunir les respectives Comissions Informatives per dictaminar aquells punts que aniran a l’ordre del dia del Ple de dijous de la setmana vinent. En aquest sentit us avanço que el nostre grup ha anunciat tres mocions.

-La primera a favor de la inclusió de clàusules per a l’estabilitat laboral en aquells contractes que faci l’Ajuntament amb empreses per a la realització de serveis o treballs. Aquesta moció, treballada i presentada conjuntament amb els grups municipals de MES i CUP, té com a finalitat garantir que les empreses concessionàries no usin les condicions laborals per rebaixar el plec de condicions i abaratir costos i, alhora, establir formulismes pels quals no es podran aplicar a la lleugera certs mecanismes que contempla l’última reforma laboral (sobre la qual, cal recordar, que el Ple va aprovar en el seu moment per unanimitat una moció per combatre els seus efectes nocius). L’estabilitat en l’ocupació ha de ser una prioritat en la responsabilitat social que l’Ajuntament té cap a la seva ciutadania.

-La segona de les mocions fa referència als elevats preus dels serveis funeraris. La nostra formació planteja que una municipalització d’una part d’aquests serveis serviria per reduir-ne el preu final. Per això hem demanat que l’equip de govern faci, abans d’atorgar el nou contracte del cementiri municipal, un estudi acurat per conèixer el cost real que hauria d’assumir en cas de gestió directa del cementiri i com aquesta gestió podria repercutir en el preu final. Al mateix temps, hem fet incís en què seria convenient estudiar quins serveis funeraris, al marge del propi cementiri municipal, podrien ser assumits en un futur per l’Ajuntament.

-La tercera de les mocions té a veure amb el nou model de transport sanitari urgent i amb la petició de demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que mantingui el servei d’ambulància de Suport Vital Bàsic amb seu a Palamós les 24 hores del dia.

-També s’han presentat altres mocions. Concretament, per part de CiU, dues més. Una que demana, altra vegada, que s’adoptin les mesures necessàries per aturar els actes vandàlics i fer la inversió que els serveis tècnics considerin oportuna per a rehabilitar les antigues cases dels mestres del Baldiri; i una segona, per demanar que es faci un transvassament de sorra a la Platja de Sant Feliu per millorar-ne la seva qualitat.

-En relació a una certa controvèrsia apareguda aquests darrers dies en els mitjans de comunicació relativa a la Via Ferrada, hem preguntat sobre la seguretat de la mateixa, l’actualització dels permisos i la problemàtica de l’aparcament. El nostre parer és que és perfectament compatible la projecció mediàtica que dóna la Via Ferrada a la ciutat amb la protecció de les persones i la conservació del medi i l’entorn.

-Per altra banda, s’han aprovat les corresponents bonifiacions de l’impost sobre construccions, s’ha donat compte de la liquidació consolidada del pressupost 2015 i del pla econòmic financer i redimensionament 2015-2016. També s’ha plantejat aprovar provisionalment, per segona vegada, els documents que formen part de la modificació puntual de POUM – 25: Sector Bujonis Nord SMU-03 i accessos que incorporen les esmenes d’errades materials detectades. Finalment, s’ha aprovat la proposta de nomenament de la Junta Tècnica del Museu d’Història de la ciutat.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »