Publiquem la liquidació econòmica del grup municipal corresponent a l’any 2023. La informació més detallada està a disposició de qualsevol institució i/o persona que ho demani.

INGRESSOS

Per grup municipal i regidor                   4.320 €

Traspàs Cat En Comú per campanya    2.400  €

TOTAL INGRESSOS:   6.720 €

DESPESES:

Lloguer local, manteniment i subministraments:    2.670  €

Campanya eleccions municipals:                                  3.246 €

Altres despeses (web, material, desplaçaments…)       528 €

TOTAL DESPESES: 6.344 €

DIFERÈNCIA EXERCICI 2023:  376 €


Publiquem, com hem fet cada any, la liquidació económica del grup municipal; en aquesta ocasió corresponent a l’any 2022:

TOTAL INGRESSOS:   4.320,00 €  (per grup municipal i 1 regidor)

TOTAL DESPESES:      3.774,78 €  (1)

DIFERÈNCIA:                  545,22 €  (2)

(1) Desglossament per grups de les principals despeses:

-Despeses lloguer local, manteniment i subministraments: 2.880 €

-Despeses per acció municipal (actes, cartells, material…): 670 €

-Despeses manteniment web i presència xarxes socials: 160 €

– (2) A final d’any la diferencia es traspassa a Catalunya En Comú, per col·laborar en el finançament del partit polític d’acord amb la normativa vigent referent a la LOFPP (Llei Orgànica de Finançament dels Partits Polítics).
Publiquem, com hem fet cada any, la liquidació econòmica; en aquest cas corresponent a l’any 2021:

TOTAL INGRESSOS:   4.320,00 €  (per grup municipal i 1 regidor)

TOTAL DESPESES:      3.598,04 €  (1)

DIFERÈNCIA:                  721,96 €  (2)

(1) Desglossament per grups de despesa:

-Despeses lloguer local, manteniment i subministraments: 2.745 €

-Despeses per acció municipal (actes, cartells, material…): 619 €

-Despeses manteniment web i presència xarxes socials: 154 €

-Despeses financeres (Triodos Bank): 79 €

(2) La diferència es traspassa a Catalunya En Comú, per col·laborar en el finançament del partit polític d’acord amb la normativa vigent referent a la LOFPP (Llei Orgànica de Finançament dels Partits Polítics).
Continuem amb els comptes clars. Exposem a continuació la liquidació econòmica del grup municipal corresponent a l’any 2020:  

Ingressos de l’Ajuntament  per grup i regidor 4.320,00
Despeses del local (escombraries, comunitat…)     1.880,59
Llum del local        298.26
Aigua del local        171.88
Despeses per acció municipal (actes, cartelleria, material…)         586,00
Web i xarxes socials         140,00
Despeses financeres Triodos           96,00
Sumes 4,320,00            3.172.73
Diferència  (1)  1.147,27

(1) La diferència es traspassa a Catalunya En Comú, per col·laborar en l’estructura política de la formació i en les aportacions solidàries que faci a entitats i organitzacions sense ànim de lucre.
A Guíxols des del Carrer-En Comú Podem continuem amb els comptes clars i, de la mateixa manera que vam fer els anys 2015, 2016, 2017 i 2018, us desglossem la liquidació econòmica del grup municipal corresponent a l’any 2019:

INGRESSOS
Per Grup Municipal i regidor   4.320,00
DESPESES
Local seu C/ Sant Ramón     1.800,00
Llum local       306.07
Aigua local       177,24
Desplaçaments a actes       220,00
Cartelleria i publicacions       296,45
Manteniment web          46,27
Manteniment cta/cte          29,00
Traspàs Catalunya En Comú (1)     1.417.97
RESULTAT EXERCICI   4.320,00   4.320,00

(1) Aquests diners es destinen a accions solidàries i a campanyes d’extensió territorial de la formació política.
Com és habitual, i d’acord amb el nostre compromís i amb el que sempre hem fet, detallem a continuació el cost total de la nostra campanya electoral del passat 26M:

-Fotografia i audiovisual       333,10
-Cartelleria                          1 .013,98
-Díptics bustiada                    480,13
-Fotocòpies programa           157,00
-Altres                                       165,21
TOTAL                                   2.149,42

La Llei orgànica del règim electoral (LOREG) marca uns límits d’imports màxims de despesa que es pot tenir a cada municipi durant les eleccions municipals. Aquest límits és el resultat de multiplicar el nombre d’habitants del municipi per 0’11 euros.  En el nostre cas, el límit era de 2.400,64. Per tant, hem complert amb la normativa vigent.

Finalment, i pel que fa als orígens dels fons, la campanya s’ha cobert amb les aportacions del nostre regidor provinents de les indemnitzacions per assistències  (720 euros), amb un traspàs de fons del grup confederal de Catalunya En Comú (1.200 euros) i la resta amb aportacions desinteressades de persones de la candidatura.


A Guíxols des del Carrer continuem amb els comptes clars i, de la mateixa manera que vam fer els anys 2015, 2016 i 2017, ara us desglossem la liquidació econòmica corresponent al 2018:

INGRESSOS
 Per Grup Municipal i regidor   4.320,00
DESPESES
Local seu C/ Sant Ramón   1.800,00
Llum local    264,58
Aigua local    177,24
Material       66,35
Cartelleria    108,90
Domini web     114,00
Traspàs provisió de fons per a la campanya 2019   1.788,58
RESULTAT EXERCICI   4.320,00   4.320,00

Aquesta és la liquidació econòmica corresponent a l’any 2017:

CONCEPTE
INGRESSOS
Per Grup Municipal i Regidor
  4.320,00
DESPESES
Local   1.800,00
Escombraries local    413,74
Llum local    261,70
Aigua local    176.82
Cartelleria, difusió i actes    519,00
Domini web      96,00
RESULTAT EXERCICI   4.320,00   3.387,26

La diferència (1.032,74) es traspassa a Catalunya-En Comú per col·laborar en el finançament de la seva estructura


Liquidació econòmica corresponent a l’exercici 2016. El grup municipal, en concepte de representació institucional, rep de l’Ajuntament una assignació per grup i per tenir un regidor.

TRESORERIA ANY 2016
INGRESSOS
ASSIGNACIÓ PER GRUP MUNICIPAL i REGIDOR    4320,00
DESPESES
CARTELLS i PUBLICITAT    -507,65
JORNADES FORMATIVES    -200,00
MANTENIMENT PÀG. WEB      -97,45
LOCAL SEU C/ SANT RAMON  -1700,00
IBI-ESCOMBR.SEU C/ SANT RAMON    -648,28
COM.PROP. SEU C/ SANT RAMON    -175,92
LLUM SEU C/ SANT RAMON    -105,82
AIGUA SEU C/ SANT RAMON    -116,60
MATERIAL DIVERS    -126,74
RESULTAT FINAL EXERCICI 2016     651,54
REINTEGRAMENT DEL DEUTE     651,54   (*)
TANCAMENT EXERCICI 2016       0,00

 (*) El deute es correspon amb la bestreta que l’any 2015 ens va avançar ICV per finançar les despeses de la campanya municipal i que també trobareu detallada en el nostre web.
A Guíxols des del Carrer volem fer una política transparent amb els comptes clars. La nostra és una manera diferent d’entendre la política en la què la ciutadania determina, exerceix i supervisa les accions de les entitats públiques, dels seus representants i de la gestió dels seus recursos. Properament trobareu en aquest apartat un resum clar de totes les nostres depeses. Volem fer públic el cost de la nostra campanya. La nostra és una clara aposta per la transparència i, en aquest sentit, entenem que hem de donar exemple.

EL COST TOTAL DE LA CAMPANYA ELECTORAL 2015 VA SER DE 4.452.50 €UROS

D’acord amb la política de transparència que caracteritza el codi ètic de “Guíxols des del Carrer-Entesa”, donem compte del que ens ha costat la campanya electoral: El material de campanya, els elements físics que han donat suport a les sigles i la candidatura ha estat l’element més costós: 1.495’58 €; el servei de vídeo que ens ha permès estar presents a les xarxes socials: 786’5€; altres actes electorals: 489’45; la posada en marxa i el disseny d’un lloc web: 349’69; un equip de so portàtil: 338€; una pàgina de publicitat a l’Ancora 290’4€; serveis de copisteria: 163’17; planters de tomata per obsequi: 121€; fixacions cartells: 101’20; viatges: 100 €; carpa per actes al carrer: 89’95; pintura: 15’95; flors obsequi: 10€ i diversos: 101’70€.

En total: 4.452,50€. Una quantitat que és la meitat de la despesa feta en la campanya de 2011 per ICV-EUiA. Guíxols des del Carrer ha volgut retallar al màxim les despeses de campanya malgrat ser una candidatura nova que havia de fer un esforç per donar-se a conèixer. A Sant Feliu de Guíxols no hi ha hagut cap pacte entre els partits, com ara a Olot, per fer una campanya austera, amb limitació de despeses. Malgrat això GdC-E sí que ha adoptat aquest objectiu. Una de les qüestions més insultants per a la ciutadania que pateix és precisament el desplegament de recursos amb finalitats partidistes.

Els diners de la campanya han estat aportats exclusivament per l’agrupació local d’ICV-EUiA i ara es farà un acord entre aquesta coalició i GdC-E per assumir cadascú una part de les despeses i retornar a ICV-EUiA la part corresponen.

Els ingressos de la plataforma sortiran de les assignacions mensuals que l’Ajuntament ens donarà per haver obtingut un regidor, i també, del 20% de totes les quantitats en concepte d’assistència a reunions de treball que percebi el nostre regidor. .

Translate »