→14 de gener de 2016. Comissió modificació ROM. Nota del regidor.

La modificació de l'actual Reglament Orgànic Municipal ens ha de permetre avançar en els mecanismes de participació ciutadana.

Avui hem tingut una primera reunió de treball de la Comissió encarregada de revisar i actualitzar el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Una trobada breu, però que ha servit per situar els primers elements en la revisió del text, en concret, en qüestions com la pèrdua de la condició de regidor o regidora, el dret d’accés a l’informació per part dels regidors i regidores o la consulta i examen dels expedients i la documentació en general. La propera trobada de la Comissió haurà de debatre sobre temes prou importants com són les retribucions o indemnitzacions dels regidors i regidores fixades pel Ple o els deures dels regidors i regidores. Guíxols des del Carrer, i com ja apuntava en el seu programa electoral, ha presentat en el marc de la Comissió el document “Conjunt d’eines i propostes per avançar cap a un model de ciutat més democràtica, participativa i transparent” que ens servirà de base per treballar la nostra proposta de modificació. Una proposta que ens ha de permetre incrementar els mecanismes participatius i de control de la gestió i la transparència. Alguns dels elements que portarem a debat seran:

-Una nova proposta de regulació de les sessions plenàries.

-L’annex d’un reglament de participació ciutadana.

-La modificació en les atribucions de la Junta de Portaveus.

-La regulació  de l’espai web municipal.

-L’embolcall de l’acció política a través d’un codi ètic.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »