→22 de desembre de 2015. Debat dels pressupostos. Nota del Grup.

El nostre vot ha estat en contra, després que cap de les 21 esmenes hagi estat acceptada

Aquesta nit s’ha celebrat el debat extraordinari dels pressupostos municipals. La nostra formació ha presentat un total de 21 esmenes, dividides en tres blocs. El primer bloc referent a les bases d’execució del pressupost i mesures de transparència, el segon referent, entre altres qüestions, a l’increment en les retribucions per les dedicacions i indemnitzacions dels càrrecs electes, i el tercer en al·lusió a les prioritats polítiques que, al nostre entendre, hauria d’incorporar l’estat de les depeses. Abans de començar el debat el nostre regidor, Jordi Lloveras, ha criticat l’actitud del govern que només ha donat quatre dies de marge a l’oposició (dissabte i diumenge inclosos) entre la recepció de tota la documentació i la celebració del ple extraordinari. Algunes de les 21 esmenes han estat:

-Aprovar una disposició addicional per endegar un procés de pressupostos participatius que permeti prendre decisions en matèria d’inversió en serveis i béns de manera participada amb la ciutadania, a través de les associacions de veïns i els consells sectorials.

-Modificar la dedicació de l’Alcalde, passant aquesta de dedicación parcial del 90% a dedicació exclusiva del 100% amb el mateix cost salarial.

-Modificar a la baixa la retribució bruta anual del Tinent d’Alcalde.

-Limitar a una retribució mensual l’assistència al Consell de Govern, de forma que els regidors que assisteixin als dos Consells de Govern mensuals en cobrin només un.

-Suprimir les indemnitzacions per assistència a les meses de contractació.
-Dotar econòmicament una partida pressupostària per donar contingut a la moció aprovada el passat mes de setembre, segons la qual el consistori es compromet sensibilitzar a la població sobre la realitat de les persones refugiades i dinamitzar la xarxa local solidària.

-Reclamar a la Generalitat la cessió dels immobles avui no venuts de l’herència Anlló i poder-los gestionar de manera directa evitant, d’entrada, que es continuïn degradant. D’aquesta manera l’immoble ubicat en el C/ Creu 25-27 podria destinar-se a polítiques municipals d’habitatge.

-Ampliar la dotació econòmica en matèria de medi ambient per projectar la creació de zones marines per al bioconeixement a l’entorn de Port Salvi.

-Malgrat reconèixer l’increment en les partides destinades a serveis socials i ciutadania, dotar un fons de contingència per destinar-ho, si fos necessari, a atendre necessitats socials de caràcter no discrecional no previstes inicialment.

-Donar un major impuls econòmic a la dinamització del Punt d’Informació Juvenil i del Museu de la Ciutat.

-Adequar la Via Ferrata a persones amb discapacitats físiques.

Al final cap de les nostres esmenes ha estat acceptada, de fet la gran majoria no han estat ni contestades. Els pressupostos s’han aprovat amb el vots favorables de l’equip de govern (TSF, ERC i PSC) i els vots en contra de tota l’oposició (CDC, GdC, MES i CUP). Per cert, fora de lloc i de to la intervenció final de l’Alcalde.


El pressupost de Sant Feliu de Guíxols per l’any 2016 ascendeix a un total de 26.774.890 euros. Dels ingressos la partida més important és la dels impostos directes que es recapten a la ciutat, 13.948.853 €, i després les transferències estatals que es reben i que pujen a 5.981.961 €. En el capítol de despeses les partides més grans són les de personal amb 8.843.566 € (dels quals 428.969 €, és a dir el 4,39%, correspon a retribucions i indemnitzacions de càrrecs polítics), la de béns corrents i serveis amb 7.487.389 €, la recollida d’escombreries i la neteja viària que ascendeix a 4.192.508 € i les inversions en urbanisme que són 2.316.942 €.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »