Un pressupost poc convincent

Un pressupost poc convincent

El pressupost puja un 18% fins enfilar-se als 39 M€, però aquest augment no es veu reflectit en l’àmbit social bàsic, l’habitatge o l’acció climàtica.

És ben cert, com diu el govern de TxSF i PSC, que el pressupost previst per a l’any vinent incrementarà la despesa en acció social. Ho farà, bàsicament, en dues partides concretes: 300.000 € de més pel funcionament i manteniment de les dues residències per a gent gran (conseqüència en bona mesura de l’estat vell i obsolet d’una d’elles) i 70.000 € per atendre el nou contracte dels serveis d’atenció domiciliària; no obstant, el que no explica el govern és que aquest increment no apareix en les partides relacionades amb els serveis socials bàsics, tot el contrari, ja que de manera global aquestes pateixen un descens del 19% en les quantitats assignades, com tampoc hi haurà cap augment en els plans d’ocupació que mantenen congelada la seva assignació (30.000 €) en relació a l’any anterior, malgrat que Sant Feliu de Guíxols tingui la segona taxa d’atur més alta de la comarca. El pressupost tampoc contempla, un any més, la construcció d’un nou centre residencial per a gent gran, una inversió del tot necessària i que no fa gaire va ser promesa electoral de l’actual alcalde.

L’habitatge tornarà a ser, un altre any, el gran oblidat del pressupost. De fet el govern és incapaç de complir ni tant sols amb allò que ell mateix es va comprometre que faria a través del Pla Local d’Habitatge (PLH). Per a aquest 2024 no hi haurà cap dotació pressupostària destinada a la construcció d’habitatge protegit, quan en el Pla es contemplaven 200.000 €, ni hi hauran subvencions per a la rehabilitació d’habitatges de la borsa de lloguer, una mesura que el Pla xifrava inicialment en  30.000 €, ni tampoc hi hauran més recursos per millorar els ajuts en habitatge. De fet, el govern només destina 35.000 € de fons propis a polítiques d’habitatge. Una xifra ridícula i del tot insuficient per atendre el greu problema de la falta habitatge assequible que pateix Sant Feliu de Guíxols, on la demanda d’accés a la borsa municipal (200 sol·licituds) multiplica gairebé per 5 l’oferta existent (47 habitatges).

En temes relacionats amb la transició energètica i la reducció d’emissions de gasos per combatre el canvi climàtic el pressupost no contempla cap, ni una, acció destacable. De fet, aquella suposada voluntat per part del govern d’instal·lar cobertes fotovoltaiques en tots els edificis i espais municipals que encara no en disposen, que són la gran majoria, quedarà lluny de complir-se al no haver-hi pressupost per fer-ho. Com tampoc hi ha programada cap millora substancial en el tema de la gestió dels residus (al marge de l’adquisició d’un vehicle per recuperar la deixalleria mòbil, un servei que el mateix govern va suprimir fa dos anys).  Finalment el pressupost tampoc contempla cap mesura sobre mobilitat sostenible ni res vinculat a la situació de sequera extrema que estem patint, malgrat que en l’últim Ple s’aprovés a proposta del nostre grup un paquet de mesures urgents per fer front a la sequera.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »