Mesures de suport al lloguer

Mesures de suport al lloguer

El Ple dona llum verda a un paquet de mesures presentat pel nostre grup amb la voluntat de reforçar i afavorir el lloguer

La proposta del nostre grup, aprovada pel Ple, pretén en primer lloc visualitzar el greu problema d’accés a un habitatge assequible que pateixen les persones llogateres a la nostra ciutat, un problema derivat de la falta de vivenda de lloguer i d’uns preus sovint abusius. Tanmateix, i en el marc de les competències municipals, la proposta permetrà activar un seguit d’eines i accions per intentar pal·liar i millorar la situació.

La proposta aprovada inclou cinc mesures:

-Obrir un punt d’atenció per a l’assessorament sobre la nova normativa que regula el lloguer i limita els preus.

-Fer un seguiment del compliment de la nova normativa de preus aplicable i, en cas de detectar incompliment de la normativa i denúncia de la persona afectada, informar sobre l’ incompliment a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

-Donar àmplia difusió sobre la nova normativa que regula els preus de lloguer, incloent una sessió formativa adreçada a la ciutadania en general, però també als agents que treballen en l’àmbit de l’habitatge.

-Estudiar possibles modificacions del planejament urbà per incorporar mesures que afavoreixin el lloguer. Mesures, com per exemple, la regulació de destinar el 30% dels pisos nous per a habitatge social en noves edificacions o rehabilitacions de més de 10 pisos.

-Redactar un Pla d’inspecció d’habitatges desocupats que serveixi per establir els criteris alhora de mobilitzar aquells habitatges buits de grans tenidors susceptibles d’expropiació temporal (d’aquests, la SAREB sola ja en té en el municipi 114), tot plegat amb l’objectiu que una part d’aquests habitatges s’acabin destinant a lloguer.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »