→ 23 de novembre de 2023. Comissions informatives  

Portarem a Ple una proposta per establir mesures amb les que contribuir a fer front a la sequera

Avui, en el decurs de les diferents reunions de les comissions informatives, han quedat dictaminats els temes que aniran al Ple d’aquest mes de novembre. El nostre grup ha presentat dues propostes. La primera té a veure amb la sequera severa que estem vivint. En aquest sentit, hem plantejat un seguit de mesures amb les que contribuir a fer un millor ús i estalvi de l’aigua. Mesures com per exemple:

-Iniciar una campanya àmplia de divulgació informativa per a la conscienciació de l’aigua com un bé comú, el seu ús i els mecanismes per l’estalvi.

-Constituir una comissió de treball per a l’actualització de l’ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua, amb el propòsit d’adaptar-la als temps actuals i fomentar la col·locació de dipòsits i cisternes d’emmagatzematge pluvials i afavorir l’ús d’aigües freàtiques.

-Establir mecanismes de control per tal de detectar aquells consums excessius que incompleixen les restriccions i procedir a obrir els corresponents expedients sancionadors.

-Treballar un informe que ens permeti conèixer l’estat actual de la xarxa pública amb la finalitat de controlar i reparar possibles fuites d’aigua que es puguin detectar, o evitar-les si es comprova que la canalització presenta un estat deficient.

L’altra proposta té a veure amb l’arbrat de la ciutat, que també pateix per la situació de sequera. Els arbres urbans apaivaguen les temperatures, contribueixen a fer amable l’espai públic i, encara que no resulti perceptible, contribueixen a la retenció de pols i purifiquen l’aire que respirem. En definitiva, són un aliat imprescindible per fer front a l’actual situació d’emergència climàtica i, com a tal, necessitem que la seva cura i atenció es fonamenti en una gestió que sigui segura, eficient i sostenible. Per això proposem:

-Realitzar una diagnosi de l’estat actual dels arbres del municipi, bàsicament per valorar en primer lloc si cal prendre alguna mesura d’urgència.

-Elaborar un Pla Director de l’arbrat i la vegetació urbana amb l’objectiu de generar una infraestructura verda que aporti el màxim de beneficis socials i ambientals a la ciutat.

-Revisar i actualitzar el Catàleg d’Arbres a Protegir de Sant Feliu de Guíxols.

Per la seva part el govern portarà a aprovació les delegacions de competències que el Ple farà a la Junta de Govern Local durant aquest mandat. Aquest és un tema en el que el nostre grup sempre s’ha mostrat contrari, bàsicament per les moltes delegacions que es fan. La Llei reguladora de les bases de règim local estableix que el Ple municipal pot delegar determinades competències a la Junta de Govern Local, el problema és que es deleguen totes les que es poden i això, que lògicament suposa una comoditat pel govern, significa una pèrdua de qualitat democràtica i participació, ja que molts temes deixen de passar pel Ple i ja no són de debat públic.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »