→24 de novembre de 2022. Ple municipal

La compareixença de la regidora responsable del servei, lluny d’aclarir res, ha posat encara més dubtes en la gestió que sobre les escombraries està fent el govern Motas

El Ple d’avui ha aprovat les propostes que, sobre fiscalitat, ha plantejat el nostre grup. Unes propostes que tenen, com a finalitat, ajustar la fiscalitat municipal perquè aquesta, i a banda del seu caràcter recaptatori, tingui també, en la mesura de les seves possibilitats, un major component ecològic i social. D’aquesta manera:

-Hi haurà un canvi en el sistema que es fa servir per calcular la bonificació per a la creació d’ocupació estable en relació en l’impost sobre activitats econòmiques, passant de fer el càlcul en funció del nombre exacte de treballadors/es que es fan fixes en un any, a un càlcul percentual sobre el total de la plantilla. El màxim de la bonificació continuarà sent del 20%, però d’aquesta manera la bonificació serà més equitativa i més accessible per a les petites empreses.

-Hi haurà una nova bonificació extraordinària del 5%, que se sumarà a l’anterior, quan la totalitat de la contractació es faci a través de la borsa del Servei Municipal d’Ocupació.

-Es bonificarà amb un 50%, que és el màxim permès per llei, l’impost sobre construccions i obres en l’edificació d’habitatges de protecció oficial (VPO), tant els destinats a la venda com a lloguer.

-Fa un parell d’anys, també a proposta del nostre grup, es va aprovar una bonificació del 50% en l’impost sobre construccions i obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Ara, aquesta bonificació també serà d’aplicació quan es tracti d’obres per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

-Finalment, i en relació a l’impost sobre activitats econòmiques, es manté la bonificació del 15% en termes de sostenibilitat energètica, però aquesta s’actualitza perquè s’excloguin de la bonificació els sistemes de cogeneració, quan la seva energia primària s’obtingui a través de gas o components del petroli. És evident que la cogeneració d’energia suposa un estalvi important per a l’empresa que la pugui aplicar, però no té gaire sentit, des d’un percepció mediambiental i de lluita contra l’emergència climàtica, bonificar aquestes instal·lacions quan la seva energia primària s’obtingui a través de combustibles fòssils que emeten CO2.

Finalment el Ple ha servit per escoltar l’esperada compareixença de la regidora delegada del servei d’escombraries. Una compareixença que, ben mirat, no ha servit de res, a banda de posar en rellevància la poca eficàcia que té el govern alhora de gestionar un servei que ha encarit en els darrers temps tots els seus costos, tant els mediambientals com els econòmics. Un encariment que s’acabarà traduint, evidentment després de les eleccions, en una pujada en el rebut de les escombraries i que l’any vinent, amb el més que probable tancament de l’abocador de Solius, encara tindrà un altre element inflacionista. És preocupant que, en plena situació d’emergència climàtica i de pujada de preus general, l’única solució que plantegi el govern sigui omplir la ciutat amb més contenidors, sobretot, els de color gris de rebuig. Si el que es vol realment és fomentar el reciclatge i la reutilització per abaratir costos econòmics i reduir les emissions de CO2, el que està fent el govern Motas no té cap sentit.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »