El paisatge de Sant Feliu de Guíxols, en perill

El paisatge de Sant Feliu de Guíxols, en perill

La inacció del govern Motas posa en perill el valor paisatgístic del nostre municipi, com ja s'està veient en determinades actuacions

Tots els grups amb presència a l’Ajuntament coincidim, al menys en teoria, en què la nostra ciutat gaudeix d’una gran riquesa i diversitat de paisatge que cal preservar i protegir. I diem en teoria, perquè a l’hora de la veritat això no es tradueix en una major defensa de l’entorn paisatgístic per part del govern (d’exemples, malauradament, en tenim uns quants). Recentment hem pogut tornar a comprovar com el govern Motas posa impediments a qualsevol proposta que vagi en aquest sentit i representi un canvi en la manera de fer i entendre la política urbanística.  Aquestes són, a grans trets, algunes de les nostres propostes referides al paisatge presentades durant els darrers anys, tant en entorns naturals com urbans, i que el govern de TxSF i PSC s’ha encarregat de tirar enrere:

-Elaborar un pla de solars existents en sòl urbà perquè es mantinguin en tot moment les degudes condicions de seguretat, neteja i salubritat.

-Incloure en el planejament urbà la desqualificació d’aquells traçats de bosc i pineda existents encara a Punta Brava, Les Penyes i la Volta de l’Ametller.

-Denegar, per criteris d’impacte paisatgístic i segons determina el propi PDUC, la llicència d’obres de tres xalets a Punta Brava.

-Aplicar, d’acord amb els criteris del PDUC, una moratòria urbanística temporal (el govern la va acabar aprovant, dos anys després de la nostra proposta, però només en l’àmbit de Punta Brava).

-Denegar, pels mateixos criteris d’impacte paisatgístic que determina el PDUC, la llicència d’obres de dos blocs d’apartaments a la platja de Sant Pol.

-Instal·lació de plaques fotovoltaiques en tots els edificis i equipaments municipals, de tal manera que els elements de captació no sobresurtin de forma no harmònica i quedin integrats en el paisatge urbà.

-Elaboració d’una ordenança que vetlli per la coherència de totes les actuacions que en matèria de paisatge urbà afectin a l’espai públic (mobiliari urbà, terrasses de bars i restaurants, marquesines, paviments, rètols, etc …)

-Elaboració de la Carta del Paisatge municipal que sigui un marc de referència per facilitar el consens entre totes les parts implicades en les transformacions i la gestió del paisatge, sovint amb visions i interessos no coincidents.

-Actualització del Catàleg de Bens Locals a protegits d’acord amb aquelles àrees, entorns, espais i itineraris que reuneixin els valors i condicions objectives per a la seva inclusió en el catàleg.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »