Les noves dedicacions incremeten en un 62% el cost dels salaris del govern

Les noves dedicacions incremeten en un 62% el cost dels salaris del govern

La pujada salarial de l’Alcalde i del Primer Tinent d’Alcalde és superior a l’11%

El govern de la ciutat (TxSF-PSC) ha fet servir la seva majoria per aprovar la nova relació de càrrecs amb dedicació, és a dir, amb un cost salarial. D’aquesta manera el govern de la ciutat passa de 3 a 4 dedicacions, una més, però incrementa considerablement el cost global de les mateixes. Hem de tenir en compte que la tercera dedicació d’aquest nou govern (Turisme, esdeveniments, activitats culturals i coordinació de l’àmbit d’atenció a les persones) percebrà 42.422 euros/any, una quantitat molt superior a la que rebia aquesta tercera dedicació durant el mandat anterior (Eduació i Ocupació Via Pública) i que era de 24.745 euros/any. Es crea una nova dedicació (Ocupació Via Pública, Mobilitat, Policia Local i Seguretat ciutadana) amb un salari també de 42.422 euros/any. Per la seva part l’Alcalde ha vist incrementades les seves retribucions més d’un 11% (de 45.248 a 50.244 euros/any) això és 3.588 euros/mes x 14 pagues. L’increment del Primer Tinent d’Alcalde tampoc es queda curt i representa també més d’un 11% d’augment (de 42.000 a 47.282 euros/any) això és 3.377 euros/mes x 14 pagues. En total, el còmput anual de salaris per dedicacions pasarà de 111.993 euros a 182.370 euros, cosa que significa un increment del 62% en relació al mandat anterior. En el capítol de les indemnitzacions per assistència que reben els regidors sense dedicació, el nostre grup ha defensat que es regularitzi una situació que evidencia un salari no declarat i, per tant, no cotitzat. Aquestes indemnitzacions, en el cas dels regidors de govern, formen una forquilla que va dels 1.230 als 1.930 euros / mes. GdC entén que aquestes quantitats, molt superiors al salari mínim, haurien de cotitzar-se com dedicacions parcials del 30, 40 o 50% en funció del temps de dedicació del regidor. Cas apart són els regidors de l’oposició, amb una forquilla que va dels 485 als 700 euros/ mes i que, en tot cas, no arriba als nivells del salari mínim ni retribueixen una responsabilitat concreta i regular en el temps. En aquest punt el nostre vot ha estat negatiu.

En una publicació posterior informarem sobre el nou cartipàs, tot i que ja avancem que lamentem que aquest no contempli la constitució del Consell Municipals d’Esports ni del Consell Municipal de Serveis Socials.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »