Sessió extraordinària sobre temes d’urbanisme

Sessió extraordinària sobre temes d’urbanisme

GdC li recorda al govern que un dels grans reptes que tenim per endavant és el de garantir el dret a un habitatge digne i accessible per a tothom,

En la sessió extraordinària convocada per avui el nostre grup ha donat el seu suport inicial a les dues propostes que, sobre temes urbanístics, presentava el govern. Una era sobre la modificació de dues normes urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanísitca Municipal (el POUM), concretament l’article 153 i la Disposició Transitòria Segona. En el primer cas, hem entès que és un pas necessari per preservar i mantenir una certa homogeneïtat en el conjunt arquitectònic del tram del Passeig del Mar que va de la Plaça del Mercat fins a la Rambla. Amb aquesta modificació s’assegura que qualsevol possible enderroc del nº 23 (l’antic Restaurant Can Salvi) i nova construcció es faci seguint el front del passeig i que, al mateix temps, la nova façana estigui alineada i seguint els paràmetres d’alçada i distribució de les plantes actuals. En el segons cas ho veiem com un pas més que fa el municipi cap a noves propostes d’habitatge, en especial, i com diu la modificació, en l’aplicació d’aquesta per a usos destinats a col·lectius amb necessitats específiques, com per exemple, els joves que busquen el primer habitatge o la gent grant. No obstant, i com ha posat de manifest el nostre regidor, la primera aplicació d’aquesta modificació serà el projecte de co-habitatge sènior que la cooperativa Sostre Cívic vol impulsar a la nostra ciutat, és a dir, la construcció d’un model d’habitatges per a gent gran amb amplis espais comunitaris on s’hi poden trobar sales polivalents, infermeria, biblioteca, bugaderia i zones enjardinades.  La segona de les propostes era per aprovar, provisionalment, la modificació del àmbit del carrer Huguet i la carretera de Girona en l’espai de la Trachsler. Aquest era un tema que ja va passar pel Ple en la seva aprovació inicial. Llavors ja va tenir el vot favorable del nostre grup, bàsicament perquè entenem que el projecte suposarà una millora de l’espai comú que es convertirà en un espai lliure d’equipament de joc, esportiu o  verd, i també,  perquè el fet que s’agrupin les reserves per a habitatges de protecció en tots dos àmbits permetrà una millor projecció en aquest sentit. En aquest punt, el nostre regidor li ha recordat al govern que un dels grans reptes que tenim per endavant és el de garantir el dret a un habitatge digne i accessible per a tothom, i  s’ha mostrat partidari que l’Ajuntament adquireixi aquestes noves vivendes acollides a règim de protecció (com a mínim el 20% del sostre destinat a habitatge) i d’incrementar-ne la compra, a partir del dret de tempteig i retracte, per configurar a la zona un parc d’habitatge públic per a lloguer.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »