→ 18 de maig de 2017. Ple extraordinari i Comissions Informatives

La ciutat destinarà 513.844 euros a l’adquisició de bens immobles i el nostre grup exigeix que aquests immobles es destinin a habitatges per a emergències socials.

El Ple municipal extraordinari d’aquest dijous estava convocat, principalment, per aprovar la concertació d’un nou crédit municipal per import de 1.000.000 euros. Aquesta és una operació financera que dóna continuïtat a l’aprovació, el passat mes de març, d’una amortització anticipada de dos crèdits per valor global de 1.155.000 euros. L’amortització es feia a compte del romanent de tresoreria. Amb aquesta nova operació la ciutat no perd capacitat d’inversió, però pagarà menys en interessos bancaris ja que aquesta nova concertació es farà al voltant de l’1%, d’acord amb els nous criteris legals de tipus d’interès públic sotmesos a prudència financera, mentre que els anteriors es situaven sobre el 4%. Aquest nou crèdit es destinarà a inversions per a la ciutat, concretament: 100.000 euros per a l’enderroc i adeqüació de la finca Aglotap; 200.000 per a millores de carrers; 186.156 a la substitució de la gespa del camp de futbol de Vilartagues i 513.844 a l’adquisició de bens immobles. El que no ha volgut dir el govern és si la compra d’aquests bens immobles servirà per destinar-los a habitatges d’ús social, en tot cas, i quan es concreti la compra, aquesta serà la nostra exigència. Aquest punt ha estat aprovat per unanimitat. A l’ordre del dia d’aquest Ple extraordinari també s’hi han incorporat les tres mocions que van quedar pendents del ple anterior. La primera, sobre la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, ha estat aprovada per unanimitat. En aquest sentit, l’Ajuntament insta al Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals una partida específica per compensar els ajuntaments en el cas que, per efecte de la sentència, hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades. La segona de les mocions, presentada pel nostre grup, s’ha aprovat també per unanimitat. La moció feia referència a una declaració a favor d’unes comarques gironines desmilitaritzades i demanava que cessin les maniobres militars en espais no estrictament militars de les nostres comarques i que s’eviti la presència mediàtica de l’exèrcit en qualsevol espai formatiu i de joventut. La tercera, i última de les mocions, presentada per CiU feia referència a la necessitat de prendre mesures d’accesibilitat pels vehicles a la zona del col·legi Sant Josep una vegada tancats alguns carrers amb pilones. Després d’un debat intens, la moció ha decaigut amb els vots en contra del govern (TSF-ERC-PSC), les abstencions de GdC i CUP i els vots a favor de MES i CiU. En aquest punt, el nostre regidor ha manifestat que el seu grup entén que és necessari reduir el trànsit de vehicles en els entorns escolars ubicats en nuclis urbans i que, a banda de tenir que veure evidenment amb una major seguretat per a les personas que hi transiten (majoritàriament nens i nenes que van a escola, però també persones grans, avis i àvies, que porten els nens i nenes a escola) aquesta mesura suposa també una menor contaminació acústica i ambiental per a la ciutat i un avanç cap a un model de ciutat que recuperi els carrers com a llocs no només de pas, sinó també de trobada i esbarjo. No obstant, el nostre grup entén també que les accions a empendre no tenen perquè ser iguals tots els mesos de l’any ni tampoc tots els dies de la setmana, que aquestes es poden adaptar al calendari escolar i que també s’han d’intentar compaginar aquestes mesures amb els interessos i les preocupacions dels veïns i veïnes afectats.

Avui també s’han tornat a reunir les respectives Comissions Informatives i la Junta de Portaveus, per dictaminar aquelles qüestions que hauran d’anar a debat en el Ple municipal ordinari de dijous vinent. Entre aquestes qüestions hi ha les dues mocions que ha presentat el nostre grup. Una, per demanar una revisió de totes les factures de subministrament elèctric de les tarifes 3.0 i 3.1 abonades per aquest Ajuntament a partir de l’any 2008 i d’aquesta manera poder determinar, si fos el cas, les quantitats indegudament facturades per les empreses d’energia en concepte de potència o peatge i abonades pel nostre Ajuntament. Aquests dies s’ha sabut que algunes empreses subministradores d’energia elèctrica han estat cobrant en els darrers anys, i de manera presumptament il·legal, imports de més en les factures de subministraments corresponents a tarifes 3.0 i 3.1 (contractacions de potència de més de 15 kW i que afecta a instal·lacions i enllumenat públic i a locals comercials i industrials). De fet, i en determinats casos, la Direcció General d’Energia de la Generalitat de Catalunya ja ha instat a diferentes comercialitzadores perquè tornin els diners cobrats en excés en diverses factures, tot constatant que algunes companyies han vulnerat la llei en cobrar més potència elèctrica de la demandada o empleada. La segona de les nostres propostes és per demanar que s’obri un procés deliberatiu amb la finalitat de canviar, o reformular, el nom de la Rambla de la nostra ciutat. Antoni Vidal (1806-1868), el personatge que dóna nom a una de les principals artèries vials de Sant Feliu de Guíxols, va ser un home molt ric i influent a l’època i va ser un gran benefactor per a la nostra ciutat. Invertia en el sector financer i l’immobiliari, però el seu gran negoci amagat era el tràfic d’esclaus. Avui, i malgrat pugui costar de pair, el nom La Rambla d’Antoni Vidal va lligat a una vida i una fortuna que es va forjar a través de l’esclavatge i la repressió. Altres temes que aniran al Ple seran la Memòria del Síndic Municipal de Greuges durant l’any 2016, el Pla Local de Joventut, l’atermenament d’una finca municipal ubicada al C/ Jacint de Pau i la resolució que ha pres la Comissió de Delimitació Territorial de la Generalitat en relació al terme municipal del C/ Gavines.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »