Solars i edificis abandonats

Solars i edificis abandonats

La formació elaborarà un dossier per detectar aquelles finques que necessiten d'alguna actuació subsidiària per part de l'Ajuntament.

Immobles vells i en mal estat adquirits en el seu moment per a l’especulació, o solars abandonats que mai van arribar a edificar-se, són efectes directes de la bombolla immobiliària i la crisi econòmica. Aquestes finques solen acumular tota mena de porqueria per l’acumulació d’enderrocs i deixalles, sovint són utlilitzades per gent incívica com a abocadors incontrolats. També són punts de concentració de vegetació agresta i fauna nociva, principalment rates i mosquits, i comporten, en el cas dels immobles vells i descuidats, riscos de despreniments; per això representen un perill de salubritat i són un risc per a les persones.

Sant Feliu de Guíxols no és una excepció a aquest problema i el trobem, entre altres, en un solar abandonat del C/ Bourg de Peage, on els veïns ja porten sis anys demanant una solució a la brutícia acumulada i la vegetació abrupta que ja arriba als balcons;  o en el C/ De La Merçè, on un edifici vell porta prop de dos anys amb desprendiments i tallant la circulació als peatons.

En aquests casos l’Ajuntament sol actuar a través d’un mecanisme que es coneix com a multa coercitiva, és a dir, la imposició de multes reiterades en el temps fins a doblegar la voluntat de l’obligat per complir el mandat de l’acte administratiu, que en aquests casos és l’arranjament de la finca o la neteja del solar. No obstant, aquest sistema es demostra molt lent en el temps i sovint ineficaç. Per això, Guíxols des del Carrer proposarem que l’Ajuntament faci l’actuació de manera subsidiària transcorregut un any des del primer avís i que a continuació, de manera executiva, reclami al propietari de la finca o el solar la devolució de l’import més, lògicament, les quantitats degudes en concepte de multes o sancions per la negligència mostrada.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »