Per a l’inclusió de clàusules socials

Per a l’inclusió de clàusules socials

GdC, MES i CUP han elaborat conjuntament un protocol per incentivar la introducció d'aspectes socials, ètics i mediambientals en els contractes que faci l'Ajuntament.

Els grup municipals GdC, MES i CUP entenen que mitjançant la contractació pública el consistori pot vetllar també per dur a terme diversos objectius polítics, com ara la inserció de persones en situació d’exclusió social, l’estabilitat laboral, la igualtat efectiva entre dones i homes, el respecte al medi ambient o la seguretat i la salut laboral; qüestions perfectament compatibles, des de la vessant institucional, amb els plecs de les condicions econòmiques que es puguin licitar. Per això han elaborat conjuntament un protocol per a l’inclusió de clàusules socials en les contracions que faci l’Ajuntament. El document contempla la reserva de certs contractes a favor de centres especials d’inserció o d’entitats de treball protegit que desenvolupen una funció social proporcionant ocupació a persones en situació de vulnerabilitat.

La proposta inclou el seguiment, la comprovació i el control del compliment efectiu de les clàusules que es decideixin aplicar en cada contractació i, que en funció de l’evolució i els resultats obtinguts, es puguin articular mecanismes per efectuar les addicions o modificacions que es considerin convenients.

D’una altra banda, es planteja la constitució d’una Taula de la Contractació Responsable formada per un representant de cadascun dels grups municipals i de les entitats locals del tercer sector. La Taula es reuniria com a mínim un cop l’any per valorar les contractacions realitzades i elaborar un informe anual detallat de l’any anterior sobre el grau d’aplicació de les bones pràctiques recollides en el protocol.

Aquesta és la proposta que els tres grups municipals portaran al Ple:

https://drive.google.com/file/d/0B0B2Uqj7qu4tSWFvaFk5Vjd0b00/view?usp=sharing

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »