→25 de febrer de 2016. Comentaris i valoracions al Ple. Nota del Grup.

En el torn de precs i preguntes el nostre regidor ha preguntat en relació a l'acomiadament d'una treballadora del geriàtric municipal de Sant Feliu Gent Gran.

-S’ha anunciat la pròrroga de la finalització convencional del contracte del servei de neteja. El nostre regidor ha votat favorable a la pròrroga, això si, demanant amb insistència que s’aprofiti aquest espai de negociació per treballar, no només els aspectes econòmics del contracte, sinó altres qüestions prou importants com són millores en la modalitat de segregació, canvis en el sistema de recollida (avançant la implantació a manera de prova del “porta a porta” en determinades zones del municipi), incentivant la reducció de residus i l’increment en l’ús de la deixalleria, posant especial atenció en aquells espais sensibles que identifiquen a la ciutat, com per exemple la platja, iniciant campanyes de sensibilització i corresponsabilització de la ciutadania o establint un sistema eficient de seguiment i control del servei.

-Aprovació de la pròrroga del conveni de transport urbà-interurbà i mobilitat escolar per un cost de 103.390,32 €. La falta de debat en una qüestió prou important com és el del transport públic ha estat el detonant perquè el nostre regidor s’abstingués en la votació. L’equip de govern ho ha centrat tot en la qüestió de la renovació econòmica del conveni sense entrar en el fons del mateix; qüestions com els indicadors d’ús, els intineraris, les freqüències de pas, la ubicació o l’estat de les marquesines… no s’han tractat. Tampoc s’ha volgut plantejar cap estudi de mobilitat per conèixer quines són les necessitats reals, tant a nivell municipal com supramunicipal. En definitiva, no s’ha observat cap voluntat per part del govern en treballar perquè la ciutadania prengui consciència de l’importància que té la mobilitat sostenible.

-S’ha aprovat, inicialment, el projecte d’obres de reurbanització per fer zona peatonal els carrers de Sant Llorenç, Sant Domènec, Sant Antoni i Creu, en els trams compresos entre el Passeig del Mar i el carrer Major.

-La moció presentada per la CUP sobre la creació d’una àrea d’assessorament contra la pobresa energètica ha tingut el nostre vot favorable com els de la propia CUP i MES, però no ha prosperat doncs s’ha trobat amb tot el vot negatiu del govern (TSF, ERC i PSC) i l’abstenció de CiU. Guíxols des del Carrer comparteix la preocupació de la moció en tot allò que té a veure amb la pobresa energètica. En aquest sentit valora positivament la proposta d’iniciar una campanya a nivell municipal per donar a conèixer a tota la ciutadania les eines de les que disposen per exercir el seu dret a disposar de subministraments bàsics garantits, així com informar a quins mecanismes es poden acollir si es troben en situació de vulnerabilitat i endegar un cicle d’educació energètica dirigit a tota la població.

Per la seva banda, la nostra formació ha presentat dues mocions. La primera, sobre el dret de participació en els òrgans i mitjans d’informació i comunicació de titularitat pública, ha estat rebutjada amb els vots contraris de l’equip de govern (TSF, ERC i PSC). Aquesta moció es mereix un comentari en un post diferenciat atès que no deixa de ser, com a mínim sorprenent, que l’equip de govern rebutgi una moció el text de la qual està extret d’una normativa municipal vigent.

La segona, contra la criminalització del dret de vaga i a favor de la derogació de l’article 315.5 del codi penal, ha tingut el suport unànim del Ple. Avui ens trobem davant el major intent de criminalització del dret de vaga i l’atac més dur contra la llibertat sindical des de que estem en democràcia. L’utilització de l’article 315.3 del Codi Penal resulta totalment injustificat i desproporcionat, situant el dret de vaga al segle XIX on el seu exercici era penat i perseguit. La participació en els piquets informatius és un dret reconegut en la nostra legislació i no pot ser mai un delicte. Actualment més de 300 persones treballadores, algunes d’elles a Catalunya i una a la demarcació de Girona, estan encausades per haver exercit el dret de vaga i es troben amb procediments judicials oberts i amb petició de penes de presó.

També s’ha aprovat, per unanimitat, una moció en defensa de la llibertat d’expressió i de suport als encausats per les seves representacions artístiques. El consistori ha pres el compromís inequívoc de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la llibertat d’expressió i garantir que respectarà i defensarà aquesta llibertat en totes les manifestacions que puguin tenir lloc a la nostra ciutat.

En el torn de precs i preguntes el nostre regidor ha preguntat en relació a l’acomiadament d’una treballadora del geriàtric municipal de Sant Feliu Gent Gran a partir de l’aplicació, o millor dit mala aplicació, de l’última reforma laboral aprovada pel govern del Partit Popular. En aquest sentit, ha demanat públicament que l’Ajuntament reconegui la improcedència del mateix i faci una nota de premsa on mostri el seu rebuig a què s’apliqui el text més nociu de la reforma laboral per abaratir l’acomiadament en aquelles empreses de titularitat pública.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »