→03 de desembre de 2015. Comissió Informativa. Nota del nostre regidor.

De totes aquestes, i altres qüestions, en parlarem en assemblea ciutadana a la qual us convocarem a tots i totes.

Avui s’ha convocat a la Comissió Informativa d’Economia i Organització per treballar l’estudi i la revisió de l’actual Reglament Orgànic Municipal, el ROM. Abans de res, cal recordar que el ROM és l’eina que regula, no només el funcionament intern i orgànic del govern municipal, sinó també tot allò que té a veure amb la participació ciutadana i la transparència institucional. En el cas del nostre municipi la base del ROM actual té una antiguitat de vint anys, amb la qual cosa és evident que necessita d’una actualització i posada a punt.

Una vegada constituit el grup de treball en el marc de la comissió, s’ha emplaçat a tots els representants de grup a presentar les aportacions i/o esmenes que considerin adients al text actual. També s’ha emplaçat al Secretari perquè faci una lectura del mateix amb la finalitat d’actualitzar aquells aspectes legals que s’han quedat obsolets. Finalment, el grup de treball es reunirà de nou el 14 de gener vinent per començar a posar fil a l’agulla en la redacció del que ha de ser, al menys pel nostre grup, un nou ROM.

Ja us avanço que la nostra proposta anirà, principalment i entre altres qüestions, encaminada a:

-Modificar la regulació de l’apartat de Precs i Preguntes de l’ordre del dia de les sessions plenàries; en aquest sentit proposarem que un cop acabades les intervencions dels regidors i les regidores que intervenen, i abans de l’intervenció final de l’alcalde i de sotmetre els assumptes a votació, es pugui donar la paraula al públic assistent el qual podrà intervenir, de manera concisa, per opinar en relació al tema objecte de deliberació i votació. També proposarem que l’apartat de Precs i Preguntes del públic consti com a part integrada de l’ordre del dia del ple, d’aquesta manera es garanteix que les preguntes i les respostes constin en acta i que l’emissora municipal se’n faci ressò en la seva retransmissió.

-Ampliar el ROM amb un annex de reglament de participació ciutadana que reguli figures com l’iniciativa popular, l’audiència pública o la consulta popular.

-Modificar la regulació de la Junta de Portaveus perquè aquesta tingui un recorregut molt més ampli del que té en l’actualitat; en aquest sentit, proposem, per exemple, que sigui també un òrgan de consulta polític per aquells temes d’especial interès.

-La creació d’un Consell de Ciutat. Òrgan consultiu i de participació de la ciutat on representants de la ciutadania i de les entitats puguin debatre, amb els responsables polítics, sobre els plans d’actuació generals, canalitzant queixes, emetent informes, promovent estudis i fent propostes en matèria de desenvolupament local.

-La regulació dels mitjans de comunicació de titularitat pública, web i emissora local de ràdio, amb la finalitat de garantir els principis de pluralitat, objectivitat, independència i imparcialitat.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »