→30.06.2015. GdC es mostra contrari a incrementar el nombre de dedicacions parcials. Nota de Grup.

El Grup Municipal Guíxols des del Carrer – Entesa ha votat aquest vespre en contra de la proposta de l’Equip de Govern (TSF, PSC i ERC) de fixar en tres el nombre de membres de l’Ajuntament que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, per tant, amb retribucions salarials. També, i en relació als imports

El Grup Municipal Guíxols des del Carrer – Entesa ha votat aquest vespre en contra de la proposta de l’Equip de Govern (TSF, PSC i ERC) de fixar en tres el nombre de membres de l’Ajuntament que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, per tant, amb retribucions salarials. També, i en relació als imports per assistència a Plens i Comissions que han de rebre els càrrecs electes, ha estat en contra.

El nostre regidor, Jordi Lloveras, ha argumentat el sentit negatiu del vot en base al Codi Ètic de la Plataforma, segons el qual cap regidor sense dedicació (és a dir que no percerb nòmina) pot rebre una indemnització per assistència a reunions superior a 600 € mensuals. Lloveras ha recordat que tots aquests regidors i regidores ja reben, conseqüència de la seva professió i del seu àmbit laboral, uns ingressos mensuals i que segurament en la majoria dels casos ja són superiors a la moda (900 €/mes) i a la mitjana (1550 €/mes) del conjunt dels salaris que es negocien en les meses intersectorials.

En el cas de les dedicacions, Lloveras ha criticat que les nomenades dedicacions parcials tenen un percentatge laboral del 50, 90 i 95% respectivament i que, per tant, més que parcials són dedicacions “gairebé exclusives”. En aquest sentit GdC avala la dedicació parcial del 90% de l’Alcalde, doncs entén que la ciutat i el càrrec bé ho necessiten, però, i d’acord amb el seu Codi Ètic, proposa que aquesta retribució quedi limitada proporcionalment a 3 vegades el SMI. De la mateixa manera, Lloveras ha qüestionat la necessitat de tenir dos regidors delegats amb dedicacions parcials; primer, perquè representen un increment en el cost de la despesa en relació al mandat anterior i, segon, perquè per definició GdC és contrari a la professionalització de la política municipal. En general, GdC s’ha mostrat preocupat pel cost total mensual que tindran les retribucions i les indemnitzacions dels càrrecs electes durant aquest mandat i, en aquest sentit, ha apuntat que tot el que siguin uns ingressos despropocionats al temps actuals no faran altra cosa que incentivar encara més la desafecció de la gent corrent per la política.

En un altre punt de l’ordre del dia, Lloveras ha proposat a l’equip de govern que sigui coherent amb tot allò que deia en campanya sobre la transparència i la participació i que en un exercici de qualitat democràtica obri les reunions del Consell de Ciutat als regidors i regidores a l’oposició, lògicament amb veu però sense vot.

Finalment, i en relació a l’apartat concret de les delegacions de la Junta de Govern Local, GdC pot acceptar aquestes delegacions si es corresponen a l’agilització de tràmits; però mai aquelles que tenen a veure amb temes urbanístics i de contractacions.

wpadmin
ADMINISTRATOR
AUTOR

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »