→17 de setembre de 2015. Comissions Informatives. Nota del regidor.

Avui, en les respectives Comissions Informatives, s'ha debatut sobre aquelles propostes que seran sotmeses a votació dijous vinent en el Ple municipal.

Avui, en les respectives Comissions Informatives, s’ha debatut sobre aquelles propostes que seran sotmeses a votació dijous vinent en el Ple municipal, i també, se’ns ha informat sobre altres qüestions d’interès. A continuacó intentaré fer-vos un breu resum dels principals temes tractats.

-Comissió Informativa d’Atenció a les Persones.

S’ha dictaminat favorablement la proposta de l’equip de govern de nomenar a una persona com a filla predilecta de la ciutat (no sé si puc avançar el nom, en tot cas, ja sortirà en el Ple). S’ha aprovat, també per unanimitat i a proposta de l’equip de govern, una moció de suport a l’Associació de Víctimes de la Talidomida. S’ha fet una valoració de l’inici del curs escolar i de les obres de millora que al llarg d’aquest estiu s’han fet en els centres escolars.En la part de control, i en l’apartat de preguntes, he demanat de nou, també ho vaig fer en el darrer Ple, que es convoqui d’una vegada el Consell Social. Nosaltres entenem que s‘ha de fer, quan abans millor, primer perquè ha de ser un espai estable, i no com fins ara esporàdic, d’intercanvi d’informació general des d’on impulsar les accions relacionades en matèria de serveis socials, i després, perquè aquest Consell ha de jugar un paper clau de coordinació en el tema de la possible població refugiada victima dels conflictes armats a la Mediterrània que pugui arribar a la nostra ciutat. Cal recordar que Sant Feliu de Guíxols, i d’acord amb la moció aprovada al respecte, és ciutat acollidora. També he preguntat per la situació en què es troben les tres vivendes del col·legi Baldiri Reixach, antigament les cases dels mestres. Recordar que ja fa molts temps, aquest és un tema que ve de lluny, hi havia el compromís de destinar-les a vivendes d’impuls per a l’inserció social. Doncs bé la resposta, malauradament, ha estat decebadora i es podria resumir amb un “el més calent està a l’aigüera”.

-Comissió Informativa d’Economia i Organització.

S’ha dictaminat favorablement la delegació de la potestat sancionadora a l’organisme autònom Xaloc. Se’ns ha informat de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2016. Aquest és un tràmit que s’ha de fer, previ al debat pressupostari, d’acord amb la legislació vigent. No és un punt de debat, és simplement de donar compte. En la part de control, i en l’apartat de preguntes, he tornat a insistir en la necessitat de reprendre el debat de la necessària modificació del Reglament Orgànic Municipal. En aquest sentit, i en espera de convocar de nou la Comissió d’Estudi del ROM, s’ha acceptat la proposta de reordenar l’apartat de Precs i Preguntes. En aquest sentit, es tractaran per separat les preguntes escrites, formulades pels regidors i regidores amb temps i forma, de la resta de preguntes orals efectuades en el mateix Ple. El Secretari llegirà primer les preguntes per escrit, una a una, que seran contestades a continuació, també una a una. Tot seguit, es tractaran les preguntes orals. Aquestes les formularà cada grup, en ordre de menor a major, de manera seguida i sense interrupció, i seran contestades a contnuació, també sense interrupció. Les preguntes, i a diferència dels precs, no donen opció a posterior debat.

-Comissió Informativa de Territori.

S’ha dictaminat favorablement la proposta de l’equip de govern de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del sector Bujonis industrial i accessos. La modificació permetrà reordenar i planejar el sector Nord SMU-03 per a la edificació de diverses naus per a ús industrial. En la part de control, i en l’apartat de preguntes, he reiterat la queixa pel deficient informe de la Direcció General de Costes en relació a l’afer del vessament d’aigues brutes a la zona de Port Salvi. En aquest sentit, s’ha contestat per part del regidor delegat que es demanarà, novament, que s’analitzi la mostra d’aigua que té Costes. Finalment, he observat a la regidora delegada en serveis municipals que en el web de l’Ajuntament no hi ha penjada informació alguna referent a la neteja urbana i a la gestió de residus.

wpadmin
ADMINISTRATOR
AUTOR

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »