→24 de setembre de 2015. Comentaris i valoracions al Ple. Nota del Grup.

Hem votat en contra de la moció de rebaixa de l'IBI presentada per CiU perquè una rebaixa feta de manera lineal afavoreix, bàsicament, a les rendes altes.

-En primer lloc volem explicar el sentit negatiu del nostre vot en la moció presentada per CiU per a la rebaixa del Impost de Béns Immobles (IBI) pel 2016. En aquest sentit transcrivim la intervenció del nostre regidor, Jordi Lloveras: “L’IBI és la primera font d’ingressos que té l’Ajuntament, per tant, una part molt important del funcionament de la ciutat, de les seves inversions i de les millores que s’hi volen fer té a veure amb aquest impost. Clar està, en aquest sentit, per nosaltres començar a fer descomptes i rebaixes abans de veure quin és el cost total de les inversions que es volen fer i de les necessitats que té la ciutat ens sembla, com a mínim, una mica agosarat. Entenem que no es pot plantejar una rebaixa com aquesta al marge del seu context natural, que no és altre que el debat integrat de les ordenances fiscals i els pressupostos municipals. A més, l’IBI, com a part que forma del sistema tributari, és també una eina de redistribució de la riquesa i, per tant, en aquest mecanisme de justicia i cohesió social no podem contemplar una rebaixa lineal dels impostos. Sabem que hi ha unitats familiars i persones per les quals aguantar un tipus impositiu del 1,10% els suposa una càrrega massa important i sovint dificil de suportar; però, igualment, sabem que hi ha unitats familiars i persones que d’acord amb el seu poder adquisitiu, nivell de vida, rendes o ingressos, aquest 1’10% és perfectament assumible. Per això entenem que tampoc es pot plantejar una rebaixa com aquesta de l’IBI sense tenir en compte el nivell d’ingressos, és a dir, sense una prespectiva de tarifació social dels impostos. Nosaltres, per principis ideològics, no deixarem mai de defensar que en matèria tributària qui més té (de rendes) més ha de pagar (d’impostos) i això té un dificil encaix en una proposta de rebaixa lineal com és la que se’ns presenta avui. Per tot això el nostre Grup, i en espera dels debats sobre ordenances fiscals i pressupostos 2016 que han d’arribar en breu, avui votarà en contra de la moció presentada per CiU per la rebaixa del Impost de Béns Immobles.” La moció, amb 14 vots en contra (TSF, ERC, PSC, GdC i CUP) i 7 a favor (CiU i MES), no ha estat acceptada.

-En relació a l’altra moció del Ple, la de suport a les víctimes de la Talidomida, el nostre vota ha estat favorable. La moció s’ha aprovat per unanimitat. Lamentar la recent sentència del Tribunal Suprem contrària als interessos de l’associació en entendre que el fet ha prescrit.

-El punt de la modificació puntual del POUM (Pla Ordenació Urbanística Municipal) en el sector de Bujonis també ha tingut el vot favorable del nostre grup. Aquesta modificació té per objectius, d’una banda, preveure la formació d’un vial d’accés al sector Bujonis Nord des de la rotonda de la carretera C- 65 i fins la carretera de Mas Trempat, i d’altra banda, ajustar els límits del sector SMU- 03 a les característiques del terreny, ampliant l’àmbit de protecció del bosc de Rabell, configurant les noves reserves d’espai públic compensant el que passa a ser vialitat i concretar les reserves per a equipaments, situant-los a continuació de la franja d’espai lliure del costat dels Quatre Arbres. La formació del nou vial, de de la rotonda de la carretera C-65 fins la carretera de Mas Trempat, permet completar la xarxa viària secundària del POUM i millorar les condicions d’accessibilitat i centralitat dels sectors d’activitats econòmiques situats a l’oest de la carretera C-65. És cert que aquest nou vial comporta una reducció de la superfície d’espai lliure , però auesta reducció es compensa amb les noves reserves d’espai lliure dins el sector de l’SMU-03 del POUM. L’aprovació ha estat aprovada per unanimitat.

-El nostre vot també ha estat favorable en quant a concedir a la senyora, i artista, Quimeta Serra Fornós el títol honorífic de Filla Predilecta de la Ciutat, com a reconeixement a la seva trajectòria i com a agraïment a la seva fidelitat envers la ciutat de Sant Feliu de Guíxols. La proposta ha estat aprovada amb 20 vots a favor (TSF, CiU, ERC, PSC, GdC i MES) i una abstenció (CUP).

-En l’apartat de prec i preguntes, i al marge de les preguntes ja difoses prèviament, hem demanat, novament, una relació amb tots els serveis municipals que l’ajuntament té avui externalitzats, o sota gestió indirecta, els cost anual dels mateixos i la data de finalització de la contractació. De fet, i com bé ha apuntat el nostre regidor, aquesta és una informació que ja podria estar tranquilament penjada i disponible en el PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA. En aquest sentit, ens consta que l’Ajuntament ja ha començat el procés per contractar un tècnic informàtic per a l’elaboració del PORTAL. Entenem que això està molt bé, que és important que l’estructura sigui fàcil i àgil, però, si el disseny és important, per a nosaltres són més importants els continguts. Per això hem demanat la creació d’un grup de treball, amb participació de totes les forces polítiques, que avanci en els continguts que haurà de tenir el PORTAL.

wpadmin
ADMINISTRATOR
AUTOR

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »